import_export time pin-drop map info close plus new-window texture engelsiz klima wifi iconfinder_usb_925801 bisiklet iconfinder_Wheelchair_Accessible_751069 ring-hat ekspres-hat tek-bilet cift-bilet metrobus vapur tren metro havalimani hastane hastane tarife hattipi arrow-line-up arrow-line-down arrow-line-left arrow-line-right arrow-left arrow-right arrow-dropdown home navigation menu-location menu-map menu-card menu-stars menu-more search facebook twitter instagram youtube vine linkedin rss delete playlist_add loop list whatsapp Layer-1 phone format_list_bulleted call-center

İETT`nin Kuruluş Kanunu

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 16 Haziran 1939 tarih ve 3645 sayılı özel kanunla kurulmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Genel Müdürlük olup, hükmi şahsiyete haiz bir kamu tüzel kişisidir.

İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLAT VE TESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE DAİR KANUN (1)

Kanun Numarası 3645
Kabul Tarihi 16/6/1939
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih :22/6/1939         Sayı  : 4239
Yayımlandığı Düstur Tertip :3   Cilt : 20   Sayfa : 628


Madde 1- İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Şirketleri’nin satın alınmasına dair mukavelenamelerin tasdiki hakkındaki kanunlarla bu kanunlara bağlı mukavelenameler mucibince Hükümet’e intikal eden haklar ve vecibeler ve bilcümle tesisat ve mezkur kanunlarla vücuda getirilmiş olan teşekküller bütün hak, salahiyet ve vecibeleri ile İstanbul Belediyesi’ne devredilmiştir.

Madde 2- Bu kanunla İstanbul Belediyesi’ne devrolunan idareler “İstanbul Elektrik Tarmvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü” adı ile kurulacak hükmi şahsiyeti haiz ve İstanbul Belediye Reisliği’ne bağlı bir Umum Müdürlük tarafından idare olunur.

Madde 3- Umum Müdürlüğün vazifeleri:

A) Kendisine intikal eden menfaatleri istifa ve tahmil edilen vecibeleri ifa etmek,

B) (Değişik: 28/2/2006-5466/1 md.)İstanbul’un Rumeli ve Anadolu yakaları ile civarında ve Adalar’da elektrik kudreti tevzi etmek üzere elektrik tesisatını ve elektrikli tramvay şebekesini ve tünel tesisatını ihtiyaca göre tanzim, ıslah , tadil ve tevsi etmek ve bu işler için muktezi gayri menkulleri istimlak etmek ve işletmelerine hadim bütün  muameleler ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse troleybüs ve otobüs servisleri ihdas etmek, işletmek ve işlettirmek suretiyle münakalatı temdit ve takviye etmektir.

Madde 4- Halen tatbik edilmekte olan tarifelerin ve idare ve işletme ve tesise müteallik usul ve esasların icabına göre usulü dairesinde tadil ve tebdili Nafıa Vekili salahiyetlidir.

Bu tarifeler haricinde ücretli veya meccani olarak hiçbir şahıs ve müesseseye elektrik cereyanı verilemez.

İş veya mukavele icabı meccanen verilecek elektrik cereyanı tarife cetvellerinde gösterilir.

Madde 5- Umum Müdürlük, bu kanunda yazılı esaslara ve hususi hukuk hükümlerine göre idare olunur. Muameleleri; arttırma, eksiltme ve ihale ve Muhasebe-i Umumiye Kanunları’na ve Belediye Muhasebe Nizamnamesi hükümlerine tabi değildir.

(1)  Bu kanunun, 10/10/1983 tarih ve 110 sayılı KHK`ye aykırı hükümleri, meskür KHK`nın 25. maddesinin 3-C bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Alım ve satım işleri, Dahiliye ve Nafıa Vekaletleri’nce konulacak usullere göre idare edilir.

Madde 6- Umum Müdürlüğün idare ve işletme masraflarını ihtiva eden bütçeleriyle kadroları Umum Müdürlük’çe hazırlanarak belediye Meclisi’nce tasdik olunur. Bunlardaki değişiklikler hakkında da aynı muamele yapılır.

Bütçelere mütenazır kati hesaplarla birlikte bilançolar, tetkik ve tasdik edilmek üzere sene sonundan itibaren altı ay içinde Belediye Meclisi’ne verilir. Belediye Meclisi’nin tasdiki Umum Müdürlüğün ibrasını da tazammun eder. Tramvay için meccanen verilebilecek paso miktarı icap ve zarurete göre ve miktarı 300’ü geçmemek şartı ile her sene bütçesi ile birlikte Belediye Meclisi’nce tespit edilir.

Belediye Meclisi, Umum Müdürlüğün bilcümle muamelat ve hesabatını tetkik ile mükellef olmak ve uhdelerinde başka hiçbir vazife bulunmamak üzere mütehassıs iki zatı her sene Umum Müdürlük murakıplığına tayin eder. Bunların aylıkları Umum Müdürlük bütçesinden ödenmek üzere bu meclisçe tespit edilir. Murakıplar muamelata müdahale edemezler ve icra işleri ile meşgul olamazlar.

(Ek: 10/3/1954 – 6349/3 md.) İstanbul Belediye Meclisi azası murakıplığa intihap olunamazlar.

Umum Müdürlük’çe hazırlanacak bütçe layihaları ve tadilleri evvel emirde murakıplara tevdi edilir. Bu hususta murakıplar tarafından verilecek raporlar bu layihalara bağlanır.

Murakıplar bilumum varidat ve sarfiyatın icrasından sonra evrakı müsbitesini senesi zarfında ve zamanında tetkik ve bunların müessesenin mevzuatına ve cari usullerine uygun olup olmadıklarını tespit ve icabında muamelatı teftiş ile mükellef olup bilanço ve hesabı katiler senenin hitamından itibaren üç ay zarfında Umum Müdürlük’çe kendilerine tevdi olunur.

Bunlar üzerinde yapılacak tetkikat hulasasını müşir raporlar sene zarfında yapılan tetkik ve teftiş neticelerini de ihtiva etmek üzere Meclis’e sevk edilecek kat’i hesaba ve bilançoya bağlanır.

Bilançoların birer sureti , bu hususta belediye meclisinin ittihaz ettiği kararlarla birlikte Dahiliye ve Nafıa Vekaletleri’ne gönderilir.

Madde 7- İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel Şirketleri’nden ve bu işleri devir alan idarelerden alınan menkul ve gayrimenkul emval ve eşya, alat ve edevat ve sair kıymetlerin müfredatı itibari ile ayrı ayrı birer defterleri tanzim olunur. Bu emvalin kıymetleri yekünları ve mevcut mütedavil sermayeleri bu müesseselerin sermayelerini ve bütün yekün da umum müdürlüğün sermayesini teşkil eder.

Madde 8- Umum Müdürlüğün istifa edeceği her türlü varidattan:

A)    İdare ve işletme ve sair bilumum masraflar,

B)    Belediye hissesi

C)    Mübayaa taksitleri karşılığı olarak Hazineye tevdi edilecek mebaliğ

D)    9’uncu maddede yazılı hisseler

E)    Tecdid akçeleri

çıkarıldıktan sonra geri kalan safi hasılatın %l0’u fevkalade masraflar ile kar ve zarar hesabında vukuu melhuz açığı karşılamak üzere ihtiyat akçesi olarak indirilir ve mütebakisi tesisatın ıslah ve tevsiine sarf olunur. Islah ve tevsiat açılacak fazla irat kaydolunur.

Madde 9- Tramvay ve Tünel satın alma mukavele ve kanunları mucibince satın alma bedellerinden mahsubu yapılan sandıklar sermayeleri ile hususi sermayelerin 31/12/1938 tarihindeki matlup bakiyeleri %5 faizle birlikte her sene elli bin liradan aşağı olmamak üzere Umum Müdürlük hasılatından ödenir.

Umum Müdürlük bu kabil Devlet Müesseseleri Memurları Tekaüt Sandıkları’na dair olan hususi kanunlarla müessese ve memurlar için kabul edilen vecibe, hak ve menfaatleri geçmemek üzere kendi memurları için bir tekaüt sandığı teşkiline mezundur. Bu husus bir nizamname ile tespit olunur. Yukarıda yazılı sandık sermayeleri ile hususi sermayelerin de bu işte sureti istimali bu nizamnamede gösterilir.

Madde 10- (Değişik 18/10/1962 – 80/1 md.)
 

Genel Müdür, Belediye Başkanı’nın inhası üzerine İçişleri Bakanı tarafından; Genel Müdür Yardımcıları , Genel Müdür’ün teklifi, Belediye Başkanı’nın inhası ile Vali tarafından; kısım müdürleri, Genel Müdür’ün inhası ile Belediye Başkanı; diğer memur ve müstahdemler doğrudan doğruya Genel Müdür tarafından tayin olunurlar.

Mühendis, mimar ve fen memurları hakkında, 3611 sayılı kanunun 28’inci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 11- İstanbul Belediye Reisliği, Umum Müdürlüğün fenni ve idari işlerinde çalıştırılmak ve hizmet müddetleri beş yılı geçmemek üzere lüzum görülecek yabancı mütehassısların celbine ve bunlarla mukaveleler akdine Dahiliye Vekili’nin muvafakati ile salahiyetlidir.

Madde 12- Elektrik  cereyanının açılması, kesilmesi veya arıza hakkında aboneler tarafından Umum Müdürlüğe yapılacak müracaatlar yazı ile olduğu takdirde de damga resminden muaftır.

Umum Müdürlüğün kazanç vergisi bu vergiye tabi karının % 12'si nispetinde alınır
 
Madde 13- Umum  Müdürlüğün deruhte ettiği hizmetlerin ifasına muktazi arazi  ve arsalarla binalar, belediyelerce yapılacak istimlak hakkındaki kanun hükümlerine göre istimlak olunur.

Geçici Madde 1- 1/1/1944 tarihine kadar tesisatın ıslah ve tevsii için celb edilecek her türlü malzeme , makine, alat ve edevat ve kablolar gümrük resminden muaftır.

Geçici Madde 2- Umum Müdürlüğün devren alacağı gayri menkullerin devir ve tesciline ait muameleler ve evrak damga resmine ve diğer resim ve harçlara tabi değildir.

Geçici Madde 3- 3481 numaralı kanunla tesis edilen İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü ve buna bağlı Tramvay ve Tünel Muvakkat İdareleri için mevcut kanunlarla Nafıa Vekaleti’ne verilen vazife ve salahiyetlerin devir neticesine kadar Münakalat Vekaleti’nce istimaline devam edilir.

Geçici Madde 4- İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri’ne ait ve devir tarihinde mevcut bilumum tesisat, nukud ve evrak Münakalat Vekaleti’nce teşkil edilecek bir tasfiye heyeti tarafından yeni idareye devir ve o tarihe kadar olan hesabat neticesi 3481 numaralı kanunda yazılı şekiller dairesinde tetkik olunur. Devre müteallik bilumum sarfiyat bu kanunla teşkil edilen Umum Müdürlük’çe ödenir.

Madde 14
- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 15-  Bu  kanunun  hükümlerini  icraya  Dahiliye, Maliye, Nafıa,  Gümrük ve İnhisarlar ve Münakalat Vekilleri memurdur